RÄDDNING OCH SOTNING PÅ TURNÈ

 Räddningstjänsten i Säffle inklusive deltidsstationen i Svanskog och brandvärnet i Nysäter gjorde 450 insatser. Detta var  inom ett dussintal olika områden. Det var ett av flera intressanta fakta som redovisades när Räddningstjänsten i Säffle genom Magnus Hernerud och Säffle-Åmåls Sotningsdistrikt, Lars-Åke Karlsson, besökte Långseruds bygdegård. Tidigare har man även varit i Nysäter och det är ett led i information man vill sprida även utanför Säffle tätort. Förebyggande brandskydd, allmänna brandrisker,brandorsaker i samband med vedeldning, agerande vid ev. brand och tillfälle till frågor var det innehåll som de intressanta två timmarna innehöll.

 Magnus Hernerud presenterade först sig själv. Därefter presenterade han de områden man jobbar inom där IVPA, I Väntan På Ambulans) sedan fyra år tillbaka fått allt större omfattning. Bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud/sjönöd, översvämningar, skogsbränder, automatlarm,djurliv, tillsynsärenden och utbildnings samt informationsinsatser är det man sysslar med mest.

 -Katter i träd då ? undrade en åhörare.

 -I den mån vi har tid och möjlighet kan vi hjälpa till även med det, sade Magnus

 Han sade även att man idag lägger stor vikt vid att utvärdera de egna insatserna ex. vid olyckor då orsaker och olycksförloppen kartläggs

 – Både vad som fungerat bra och vad man kunnat göra bättre, funderar vi kring, menade Magnus.

Han visade även en filmsekvens över ett brandförlopp och alla förvånades och skrämdes nog lite av hur snabbt det gick, efter tre-fem minuter var allt övertänt och rökbildningen enorm.

 -Vid dagens bränder utvecklas 2-3 ggr mera rök, denna rök är fem gånger så tät, sker 2-3 gånger så snabbt och den stora mängden innehåller mycket giftiga gaser, sade Magnus till filmen. På 50-60 talen var det mest trämöbler och inte så mycket plats och konstmaterial i hemmen.

 Fem punkter villa Magnus skulle uppmärksammas vid en ev. brand 1. Rädda dig själv och andra utan att ta onödiga risker 2.Varna andra 3.Larma 112 4. Släck om möjligt 5. Möt upp när Räddningstjänsten kommer.

 Han redogjorde för vad anspänningstid, körtid och angreppstid innebär och ju längre bort man bor desto längre blir ju naturligtvis totala tiden.

 Tre sorters brandsläckare presenterades liksom.

 -Brandsläckare, brandvarnare (enligt lag) samt brandfilt är mycket bra redskap att ha hemma, sade Magnus.

 Han varnade för försäljare som idag åker runt och lovar både guld och gröna skogar, oftast är det inget fel på utrustning och abonnemang som erbjuds) men priserna är hutlösa.

-Ring 0533-611720 för råd i dessa fall men även annat man funderar kring, sade Magnus . Man kan inköpa nödvändig utrustning för helt andra priser själv.

 I Sverige sker 25-30000 brandskador som anmäls till försäkringsbolag till en kostnad av 4,6 miljarder. C:a ett hundra personer omkommer och av dessa saknar 50% brandvarnare. En oroshärd som verkade obekant är att s.k sladdvindor har mycket begränsad kapacitet gällande effekt-tal. Vattenkokare, micro och lite till kan innebära att vindan smälter och i värsta fall orsakar en brand. Även lysrören är ett hot att tänka på.

 -Men övriga skador i hemmen är c:a 140.000 varav hälften fallolyckor med 1400 dödsfall så man skall vara väldigt försiktig och gärna installera ICE i sina telefoner, tipsade Magnus. ICE står för In Case of Emercency. Efter en frågestund blev det kaffe varpå Lars-Åke Karlsson, sotarmästare, från Säffle-Åmåls sotningsdistrikt tog över.

 Med hjälp av intressant statistik redovisade Lars-Åke hur det ser ut med antal eldstäder, förändringarna i uppvärmning m.m

 -Det görs c:a 10.000 sotningar per i år distriktet och det antalet har sjunkit konstant, sade Lars-Åke. Idag är det tio som arbetar inom sotningsdistriktet men inom kort är det åtta. Varje månad anmäls ett fyrtiotal bergvärmeanläggningar, antalet oljepannor har sjunkit från 2000 för tio år sedan till 121 st idag. För tio år sedan fanns det 450 stora oljepannor mot dagens 28 st. Det finns 460 pelletspannor och fyrtiotalet för spannmål/flis och totalt finns det mellan 5-6000 eldstäder. Femtio restauranger och skolkök sotas. Bilder visades från rökgångar där det verkligen fanns mycket att rengöra.

 -Det finns 3360 braskaminer och kakelugnar, menade Lars-Åke som ägnade lite tid kring detta faktum.

 -Braskaminer var egentligen tänkta som "myskaminer" men för många har det blivit en alternativ värmekälla där man "brassar på" dygnet runt och då kan det finnas risker, sade Lars-Åke. Risker finns då det bildas tjära i skorstenen speciellt om man blandar lövveden med fura som gnistrar, sade Lars-Åke. Idealet är tre kg ved och sedan tre timmars vila för braskaminen.

 Lars-Åke menade att braskaminer och vedspisar blivit ett mode som helst skall finnas och synas men inte få ta plats och gav exempel på där brandfaran var överhängande p.g.a platsbrist bredvid eldkällorna. Skorstenar är ett annat orosmoment där det ifjol "smälte" tiotalet plåtskorstenar så att bara isoleringsullen hängde kvar.

Någon soteld blev det dock inte ifjol och det kan delvis förklaras av mild väderlek som ger mindre eldning.

 -Det murades visst bara ett par skorstenar i tegel, sade Lars-Åke. Olika förändringar har skett i paragraferna och idag kan man få sota själv. det är 285 som gör detta.

 -De sköter det väldigt bra men antalet minskar och har halverats på fem år, säger Lars-Åke som även ger gott betyg till Säffle och Åmålsborna.

 -Man förstår sitt bästa och det är ytterst sällan vi har några oegentligheter, berömde han.

 Frågor kom om intervallen där vedspisar hade 1-2 år annars 2-3 ggr per år och "myskaminer" vart tredje till sjätte år.

 -Spisfläktar ?

 -Kan vi utföra men i kommunens ytterområden är det faktiskt bättre att köpa nytt om man inte är 10-15 i området som kan begära sotning på en gång.

 Sotaryrket är mycket populärt trots vikande tillgång på arbete.

 -Sociala biten att träffa folk, omväxlande arbetsuppgifter och god yrkesgemenskap, menade Lars-Åke är orsakerna

 En del frågor ställdes och sedan var en synnerligen informativ och lärorik kväll över där ett tack framfördes för att man även åker ut till kommunens ytterområden.

Nämnas kan att ytterligare ett tiotal informationsträffar skall hållas i höst.

IMGP2941

fr.v Magnus Hernerud från Säffle Räddningstjänst samt Lars-Åke Karlsson, sotarmästare från Säffle/Åmål Sotningsdistrikt hade mycket viktig information att ge vid en kväll i Långseruds Bygdegård


 Kjell Olsson