MÖTE OM STRANDRÄTT I LÅNGSERUD

Ett fyrtiotal personer hade kommit till den informationskväll som Långseruds Utvecklingsgrupp inbjudit till i Långseruds Bygegård. Anledningen var de förslag och tolkningar som gjorts från Länsstyrelsens sida gällande regeringens proposition 2008)9:119 gällande strandskydd och Landsbygdsutveckling.

I Långserud har bl.a Utvecklingsgruppen arbetat hårt både lokalt och i samarbete med Säffle kommun och det blev något av en chock när man fick se ett förslag där sju av sjöarna och vattendragen fått fördubblat strandskydd elelr till 300m. Nämnas kan att det i hela Säffle kommun är tio objekt som fått samma listning.


-Vilken är anledningen till detta förslag ? undrade flera i publiken.


Helena Segerström, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp hälsade först alla välkomna och Länsstyrelsens tre representanter Bengt Falemo, Jan Rees samt Magnus Ahlstrand inledde med att ge en bakgrund till de lagda förslagen.


Behovet av skydd uppkom redan på trettiotalet när många sommarstugor byggdes nära städerna, på cykelvägs avstånd. 1952 kom en ny strandlag som sade att det rörliga friluftslivet inte fick hindras och 1965 kom en ny Naturvårdslag som 1973 fick fullt genomslag. 1975 kom ett generellt strandskydd om 100m och 1994 ett förstärkt strandskydd för växter och djur. År 2009 ändrades strandskyddsreglerna i miljöbalken. 


-Det är alltså många gamla och spretiga lagar och regler och man vill modernisera dessa och ha enhetliga lagar, sade Jan Rees. Senast 31/12 2014 skall besluten vara tagna och remisstiden är slut den nittonde juni.


Fortfarande skall dock undantag kunna göras och det finns sju olika skäl för detta.


Efter denna inledning började man att beta av de tretton frågor som insänts i förväg från Långseruds utvecklingsgrupp och markägarrepresentanter i Långserud.


Först undrade man över vilket exploateringstryck som man tror eller vet sig känna till längs sjöar och vattendrag i Långserud.  Har detta ökat ?


-Menas inte att man ger starkare skydd i vissa områden och mindre i andra ? frågade Anders Axelsson men fick inget tydligt svar annat än att man gjort en bedömning för Långserud.


-Har man utvärderat nuvarande strandskydd i Långserud ?


-Nej men på riksplanet och det saknas resurser i form av tid och pengar för att göra detta på regional nivå, sade Jan Rees. Han menade även att inga incidenter skett som skulle föranleda hårdare strandskyddsavstånd.


Publiken ansåg att en utvärdering borde göras och någon sade att största exploateringstrycket består av några bär och svampplockare.


En lång stund ägnades åt att diskutera det förslag som säger att bara verksamheter som ger stor ekonomisk effekt till hushållet kan få dispens för ex. byggnation.


-Vi har mest småföretagare och många har flera små "ben" att stå på och då är detta förödande, menade Anders Axelsson.


Lisa Sprengel undrade om man kan ha kortare strandskydd vid några sjöar och längre vid andra.


-Nej, man kan inte jämföra den ena mot den andra för att ex. öka nyttjandegraden, menade Rees.


David Nordholm representerade Säffle Kommun och han gick igenom Säffles LIS-ansökningar och menade att en utvärdering borde göras inom Säffle gällande det rörliga friluftslivet och att kanske "nedstick" , förmågan att ta sig ned till ex. en sjö eller andra platser på rimligt sätt skulle undersökas. 


-Det kanske inte behövs samma strandskydd runt hela sjön, funderade David.


Frågan om dispenser diskuterades även flitigt och frågan var om det kommer att bli en enhetligt bedömning i hela Sverige.


-Så är tanken, sade Jan Rees.


Vägar kan upphäva strandskyddet men inga vägar förutom E 18 är av den storlek som kan gälla.


ena Ulevik undrade hur en strandtomt påverkas vid utökat skydd.


-Får man fälla träd och borra efter bergvärme ?


-Enstaka träd gör inget , kanske om hela strandlinjen påverkas och borra får man , menade Jan Rees.


-Finns landsbygdsutveckling med i förslaget ? Jag ser det som man lägger en dödande hand över landsbygden om detta går igenom, sade en i publiken.


Hans förmodan fick stå emotsagd.


Ingemar Olsson var mentor för debatten och han lyckades på ett bra sätt leda diskussionerna till de lokala förhållanden.


Totalt finns det fem hundra sjöar av viss storlek i Värmland och av dessa får i förslaget ett hundra stycken strandskydd om 300 m. I Säffle finns tio varav sju i Långserud.


Informationsmöten har hållits på åtta ställen varav tre i Säffle kommun med Ölserud (Vänerkusten) samt Kila (Sjön Sjö och Summeln).


På frågan om man räknat med så stort intresse svarade Länsstyrelsens representanter nej. 


Anders Axelsson avslutade en intensiv kväll med ett citat från Värmlands landshövding där det tydligt framgick att man måste se till landsbygdens utveckling och där finns större möjligheter vid sjöar och vattendrag som en viktig ingrediens.

289 Lena Ulevik och Johan Karlsson studerar en av kartbilderna. 290 Intresset för strandrättsfrågorna var stort. 295 David Nordholm gav Säffle Kommuns syn på förslagen. 297 Fr.v  Peter Pettersson och David Nordholm,Säffle kommun, diskuterar ett strandrättsärende med Jacob Brummer,Långserud. 299 fr.v Peter Petttersson och David Nordholm,Säffle kommun, Jan Rees,Magnus Ahlstrand och Bengt Falemo,Länsstyrelsen i Karlstad, samt moderatorn Ingemar Olsson och en av frågeställarna ,Anders Axelsson.

289 297 295 299 290


Kjell Olsson